PREINSCRIPCIÓ MARXA
 
  Categoria:
  NOM:
  1er COGNOM:
  2on COGNOM:
  N.I.F.:
  Data de Naixement:
  Sexe:
  Recorregut:
  POBLACIO:
  TELEFON:
  E-MAIL:
  TALLA SAMARRETA:

 

 

  En el cas que l'inscrit sigui menor d'edat:
  NOM TUTOR:
  DNI TUTOR:

 

 

     Accepto totes les normes i reglaments d’aquesta marxa, i certifico trobar-me en condicions òptimes per realitzar-la, ja que en sóc l’únic responsable si tinc algun problema en el transcurs de la mateixa, i que soc coneixedor del tractament que rebran les meves dades segons la política de privacitat, acceptant de manera expressa que el meu nom pugui aparèixer a la llista d’inscrits i els resultats de la cursa i fer-se públics nomes per a aquesta finalitat. Autorització drets d’imatge.

 

 
 

 

 

AVISOS LEGALS - DRETS D'IMATGE

 

El Club Excursionista Esparreguera disposa a Internet d’un espai web, www.clubexcursionistaesparreguera on informa i fa difusió de les seves activitats.

En aquesta pàgina web s’hi poden ubicar imatges en les quals apareguin individualment o en grup persones i nens realitzant activitats.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, aquesta entitat demana consentiment a les persones i/o als pares o tutors legals dels nois/es per poder publicar fotografies on apareguin ells i/o els seus fills i filles on aquests i aquestes siguin clarament identificables.

Autoritza que la seva imatge i/o la del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per CEEsparreguera i publicades a la pàgina web o a qualsevol altre medi de comunicació relacionat amb l’entitat.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

El Club Excursionista Esparreguera garanteix als Usuaris de la web (en endavant els Usuaris), en els termes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals. També garanteix que el servidor on s'emmagatzemen i es tracten aquestes dades disposa de mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat a aquestes dades per part de tercers, tenint en compte l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades de caràcter personal tractades i els riscs a què estan exposades, ja sigui a causa de l'acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb l'establert a l'article 9 de la LOPD i a la normativa estatal o autonòmica que el complementa. A tal efecte, Club Excursionista Esparreguera garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal. Tanmateix, Club Excursionista Esparreguera podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal dels Usuaris i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder només quan li sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.

Club Excursionista Esparreguera comunica als Usuaris que la informació que se sol·licita i s'obté als formularis és l'estrictament necessària per a la correcta alta i administració dels socis. En el cas que una determinada informació sigui facultativa, l'Usuari en serà oportunament informat.

Club Excursionista Esparreguera no es fa responsable dels danys, errors o inexactituds que es puguin derivar del mal funcionament de la web, ni de qualssevol danys o perjudicis, directes o indirectes, que es puguin derivar de la no-disponibilitat, la interrupció i la no-continuïtat del funcionament de la web i de les seves informacions. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web.

Club Excursionista Esparreguera vetllarà per la privadesa i seguretat de la utilització del portal i dels serveis. No obstant això, Club Excursionista Esparreguera no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització per part de l'Usuari d'una versió de navegador no actualitzada o insegura, o per l'activació en el navegador de l'Usuari dels dispositius de conservació de les claus d'accés. Club Excursionista Esparreguera no pot garantir que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement del tipus, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan de la web i de les informacions i continguts.

Club Excursionista Esparreguera no serà responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes i omissions en la informació facilitada per Club Excursionista Esparreguera que provingui de fonts alienes a Club Excursionista Esparreguera.

Club Excursionista Esparreguera vetllarà perquè el seu sistema informàtic (programari i maquinari) i els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic no continguin virus o altres elements nocius. Tanmateix, Club Excursionista Esparreguera no es fa responsable dels danys i perjudicis causats als sistemes informàtics de l'Usuari com a conseqüència de l'existència dels esmentats virus o elements nocius.

Club Excursionista Esparreguera no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Club Excursionista Esparreguera, de retards o bloqueigs en l'ús dels sistemes del portal causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Club Excursionista Esparreguera.

Club Excursionista Esparreguera no es fa responsable de l'ús indegut de les informacions de la web i els seus continguts per part dels Usuaris. L'Usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar-ne l'ús inadequat, dels seus serveis o dels seus continguts, quedant Club Excursionista Esparreguera exonerat de qualsevol responsabilitat. L'Usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers, tant en contra de l'Usuari com en contra de Club Excursionista Esparreguera, basada en l'ús inadequat de les informacions de la web, dels seus serveis o dels seus continguts per part de l'Usuari. L'Usuari, doncs, haurà d'assumir totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats a Club Excursionista Esparreguera amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

Club Excursionista Esparreguera no garanteix de cap manera les condicions i/o la correcta prestació dels productes o serveis ofertats als Usuaris per tercers aliens a Club Excursionista Esparreguera a través del portal. Així mateix, Club Excursionista Esparreguera no es responsabilitza del compliment per part d'aquests tercers de la normativa vigent.

Club Excursionista Esparreguera no serà responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes i omissions en la informació facilitada per Club Excursionista Esparreguera que provingui de fonts alienes a Club Excursionista Esparreguera.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus d'incompliment, discrepància o diferència entre Club Excursionista Esparreguera i l'Usuari respecte de la interpretació, contingut o execució de les presents condicions d'ús, Club Excursionista Esparreguera i l'Usuari es sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals estatals competents en cada cas.